KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Hizmet Standartları

KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN

ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Süreli Olmayan Yayın Bandrolü

 (Kamu Kuruluşları)

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ve ilgili mevzuat kapsamında Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (08/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete):

a)   Başvuru dilekçesi

b)  Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)

c)   Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

d)  Yetki belgesi

e)   Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletmesi halinde)

f)    Matbaa sertifikası numarası beyanı

g)  Mali hakların devrine ya da kullanım yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerine verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini  gösterir belge

h)  Banka dekontu

30 Dakika

2

İsteğe Bağlı Bandrol

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ve ilgili mevzuat kapsamında Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (08/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete):

Başvuru sahibi (gerçek kişi/dernek/vakıf vb) esas alınmak suretiyle süreli olmayan yayın bandrolü başvurusunda istenen belgelere ek olarak kayıt tescil numarası beyanı

30 Dakika

3

Sertifika Talebi

( Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar)

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ve ilgili mevzuat kapsamında Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (08/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete:

www.telifhaklari.gov.tr internet adresinden “Sertifikalandırma Vatandaş Başvurusu” işleminin yapılarak internet çıktısı ile birlikte:

a)   Dilekçe

b)  Yetkilinin TC  kimlik numarası beyanı

c)   Vergi numarası beyanı

d)  Ticaret veya Esnaf  Odası faaliyet belgesi/kuruluş tüzüğü/vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren)

e)   Sicil Gazetesi

f)    Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi

g)  Banka dekontu

30 Dakika

4

Sertifika Talebi

(Kamu Kurumları)

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ve ilgili mevzuat kapsamında Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (08/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete:

www.telifhaklari.gov.tr internet adresinden “Sertifikalandırma Kamu Başvurusu” işleminin yapılarak internet çıktısı ile birlikte:

a)  

Dilekçe

b)  Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

c)   Yetki belgesi

d)  Vergi numarası beyanı(iktisadi işletme işletmesi halinde)

e)   Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi

f)    Banka dekontu

30 Dakika

5

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu 12. Maddesi Gereğince Yardım Talebi

2863 Sayılı Kanunun 12. Maddesine göre; Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik (15/07/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete):

A)PROJE  İÇİN  İSTENİLEN  BELGELER                    

a) Müracaat dilekçesi (kanuni tebligat adresi belirtilmeli)

b) Taşınmaza İlişkin tescil kararı   

c) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor

d) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü

e) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği

f) Fotoğraflı nüfus cazdanı örneği

g) Sit paftası ve imar durumu ile ilgili belge (ilgili belediyeden)

h) Kadastro Müdürlüğü’nden kadastral durum belgesi (harita plan örneği)

B)PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine,  uygulama aşamalarına  ve tahmini bedeline ilişkin rapor

b) )9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü

c)Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı

d)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği

e)Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi

f) )Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

g)Kanuni tebligat adresi,  Valilikten havaleli müracaat dilekçesi

h) Kadastro Müdürlüğü’nden kadastral durum belgesi (harita plan örneği)     

Yıl içinde  alınan müracaatlar Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderilmekte olup, Bakanlığımızca  oluşturulan değerlendirme komisyonunca işleme tabidirler.

6

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi Gereğince Turizm Belgesi Talebi

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi gereğince; Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (21/06/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete):

a)   Başvuru dilekçesi

b)  Belge talep eden tesise ilişkin rapor

c)   Taahhütname

d)  Mülkiyet belgesi

e)   Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilanı

f)    İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur

7

Enformasyon ve Tanıtma Hizmetleri

Bilgi talebinde bulunan kişi veya kişilerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile  Turizm Danışma Bürosu’na müracaatları halinde, Kilis'te gezilebilecek tarihi ve  turistik yerler hakkında bilgi, kent  planı, broşür, cd gibi tanıtıcı yayınlar verilmektedir.

Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün www.kiliskulturturizm.gov.tr  web adresinden de bilgi edinilebilir.

Şahsın müracaatı halinde anında, yazılı talep durumunda

5 gün

8

Profesyonel Turist Rehberliği Faaliyetleri

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmi Gazete:

Bakanlığımız ve Valiliğimizce görevlendirilecek yetkililer rehber denetimine sahiptir. Görevlendirilen kişiler rehber denetimi ile ilgili raporunu hazırlayıp 15 gün içerisinde Bakanlığa sunar.

15 gün

9

Profesyonel Turist Rehberliği

Vize İşlemleri

Bakanlığımızca düzenlenmiş turist rehberliği seminerine katılan Müdürlüğümüze bağlı profesyonel turist rehberlerinin vize işlemleri:

a)   Seminere katılım belgesi

b)  Adli sicil belgesi

10 dakika

10

Yerel Yönetimlerin Turizm Amaçlı Altyapı Projeleri İçin Yardım Talebi

4848 Sayılı Kanun çerçevesinde;

a)   Gerekçe raporu

b)  Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge

c)   Encümen kararı

d)  Proje uygulama alanına ait doküman (imar  planı,  harita,  pafta)

e)   Uygulanacak proje

f)    Teknik eleman tarafından hazırlanmış projeye ait metraj ve yaklaşık maliyet

2 gün içinde Bakanlığa sunulur

11

Şenlikler, Fuar ve Festival Etkinliklerine Maddi Yardım Talebi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik (15/03/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazete):

a)   Dilekçe

b)  Etkinlik düzenleme komitesinin oluşturulması

c)   Gider bütçesi

d)  Etkinlik programı taslağı

e)   Etkinliğe katılacak sanatçı ve grupların listesi

f)    Etkinliğe ait afiş, broşür vb tanıtıcı materyal

3 gün içinde Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne arz edilir.

12

Özel Tiyatrolara Maddi Katkı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik (15/03/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazete):

a)   Dilekçe

b)  Afiş, davetiye örnekleri

c)   Gider belgeleri

d)  Oyunun 25 kez sahnelendiğini gösterir tutanak

Proje 2 gün içinde Bakanlığa sunulur

13

Korsan Yayın İhbarı İşlemi

 

 

  5224 ve 5846 Sayılı Kanun çerçevesinde:

a)   Dilekçe

15 gün

14

Cumhuriyet Savcısı Güvenlik ve Emniyetten Gelen Kitap, CD, DVD, VCD vb.nin Bandrol Tetkiki

  

  5224 ve 5846 Sayılı Kanun çerçevesinde:

a)   Resmi Yazı

b)  Kitap, CD, DVD, VCD

1 ay

15

Güzel Sanatlar Galerisinde Sergi Açma Talebi

a)   Dilekçe

b)  Sanatçının 4 eserinin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi

1 ay

16

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Üstü)

2634 sayılı Turizmi TeşvikKanunun 37. Maddesi gereğince; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği (15/06/1997 tarihli 23020 sayılı Resmi Gazete):

Yeterlilik Belgesi alabilmek için:

a)   Başvuru yazısı,

b)  Seyahat acentası işletme belgesi,

c)   Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten listesi, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen işe giriş belgesinin onaylanmış sureti ya da Sosyal Sigortalar Kurumunca düzenlenmiş liste suretleri,

d)  Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı ya da onaylanmış sureti,

e)   Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile, bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti,

f)    Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

g)  Belgeli turizm işletmelerinin tesis bünyesinde ve sınırlarında uygulanacak sportif faaliyetler için yapacakları başvuruda, seyahat acentası işletmesi belgesi yerine turizm işletmesi belgesi

20 Gün

17

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Altı)

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 37. Maddesi gereğince; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği (15/06/1997 tarihli 23020 sayılı Resmi Gazete):

a)   Başvuru yazısı,

b)  Seyahat acentası işletme belgesi,

c)   Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten listesi, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen işe giriş belgesinin onaylanmış sureti ya da Sosyal Sigortalar Kurumunca düzenlenmiş liste suretleri,

d)  Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı ya da onaylanmış sureti,

e)   Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile, bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti,

f)    Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

g)  Belgeli turizm işletmelerinin tesis bünyesinde ve sınırlarında uygulanacak sportif faaliyetler için yapacakları başvuruda, seyahat acentası işletmesi belgesi yerine turizm işletmesi belgesi,

h)  Dalış merkez yetki belgesi,   

i)     Dalış merkez yetki belgesi

j)     Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

    k)- Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

    l)Sportif faaliyette kullanılacak zorunlu malzeme ve araçlar listesi,

    m)Dalış noktaları,

    n)Jurnal Defteri,

    o)Turizm amaçlı sportif faaliyete katılanlar defteri,

    ö)Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentasinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol,

    p)Bütün belgelerin asılları veya noterden / ilgili kurumlardan onaylanmış örnekleri verilecektir.

20 Gün

18

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi Yenileme (Araç Gereç Değişikliğinde)

1-Dilekçe,

2-Jet-Ski liman envanter kayıtları,

3-Teknelerin tonilato belgeleri,

4-Teknelerin denize elverişlilik belgeleri,

5-Araçların test belgeleri ve faturaları

5 Gün

19

“Fiyat Tarifesi” Onayı

1-Dilekçe,

2-Fiyat tarifesi (iki takım)

1 saat

20

“Müşteri Şikâyet  Defteri” Onayı

1-Dilekçe

2-Müşteri Şikayet Defteri

1 gün

21

“Denetleme Defteri”  Onayı

1-Dilekçe

2-Denetleme Defteri

1 gün

22

Rehber Olmaya Hak Kazananların Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri

(Kursiyer)

1-Dilekçe,

2-Dört adet fotoğraf,

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

4-Öğrenim belgesi veya onaylı örneği,

5-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesi,

6-Varsa sınav tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az (C) seviyesinde KPDS belgesi,

7- Rehberlik yapmasına engeli olmadığına dair resmi kurumlardan alınacak sağlık raporu,

8- Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont,

9-İkametgâh belgesi

20 Gün

23

Rehber Olmaya Hak Kazananların Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri 

(42.Madde)

1-Dilekçe,

2-Dört adet fotoğraf,

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

4-Öğrenim belgesi veya onaylı örneği,

5-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesi,

6-Varsa başvuru tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az (C) seviyesinde KPDS belgesi veya Bakanlıkça yapılan yabancı dil sözlü ve yazılı sınavlarında başarılı olduğuna dair belge veya beyan,

7-Rehberlik yapmasına engeli olmadığına dair resmi kurumlardan alınacak sağlık raporu,

8- Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont,

9- İkametgâh belgesi,

10-Üniversitelerce düzenlenen uygulama gezisine katıldığına ilişkin belge veya Bakanlıkça düzenlenen uygulama gezisine katıldığına ilişkin belge veya beyan

20 Gün

24

Kayıp veya Çalınmadan Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri

1-Dilekçe,

2-İki adet fotoğraf

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont,

5-Zayi ilanı verilen gazetenin aslı veya karakol tutanağı aslı,

20 Gün

25

Soyadı Değişikliğinden Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri

1-Dilekçe,

2-İki adet fotoğraf

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont,

5-Evlenme cüzdanı aslı veya boşanma ilamı aslı veya mahkeme kararı aslı

20 Gün

26

Yıpranma veya Kırılmadan Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri

1-Dilekçe,

2-İki adet fotoğraf,

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont

20 Gün

27

İl Müdürlükleri Arasında Rehber Nakil Talepleri

1-Dilekçe,

2-İki adet fotoğraf,

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont,

5-İkametgâh belgesi.

20 Gün

28

İl Müdürlüğümüze Bağlı Rehberlerin Yıllık Vize Talepleri

1-Bir önceki yılda düzenlenen en az üç hizmet içi eğitim seminerine katıldığına ilişkin belge,

2-Rehberlik Kimlik Kartı,

3-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesi.

10 Dakika

29

İl Müdürlüğümüze Bağlı Rehberlerin Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine Katılamayacaklarına Dair Mazeret Bildirimleri

1-Dilekçe,

2-Sağlık Kurulu raporu,

3-Yurtdışında sürdürülen doktora, yüksek lisans (master) ve Milli Eğitim Bakanlığınca burslu olarak lisans eğitimi amacıyla gitmeleri,

4-Kendisinin veya eşinin kamu görevi dolayısıyla yurtdışında bulunmaları,

5-Yurtdışında ikamet tescili için o ülke tarafından yurtdışına çıkma tahdidi konulanların bu durumu belgelemeleri halinde geçerli olmak üzere yurtdışında en fazla bir yıl süre ile ikamet zorunluluğu,

6-Doğal afetler,

7-Askerlik,

8-Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yurtdışında görevlendirilmeleri ile ilgili yazı.

Ocak ayı sonu veya

Nisan ayı sonu

30

Dil Ekletmeden Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri

1-Dilekçe,

2-İki adet fotoğraf,

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği

4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM  turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont,

5-Varsa başvuru tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az (C) seviyesinde KPDS belgesi veya Bakanlıkça yapılan yabancı dil sözlü ve yazılı sınavlarında başarılı olduğuna dair belge veya beyan

20 Gün

31

Tanıtıcı Yayın Talebi

1-Dilekçe

5 Dakika

32

Turizm İstatistik Bilgi Talebi

1-Dilekçe

30 dakika

33

Fotoğraf- Film Çekim Talepleri

Tanıtım Amaçlı Çekimler

-  Ticari Amaçlı Çekimler

Müzeler ve Müzelere Bağlı Mekanların Video, Film ve Fotoğraflarının Çekilmesine İlişkinYönerge:

a) Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği )

b) Yabancı uyruklulardan pasaport  fotokopileri

a) Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı  ile  uyruklarının açıkça belirtildiği)

b) Yabancı uyruklulardan pasaport  fotokopileri

c) Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu.

d) Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması

15 Gün

15 Gün

34

Kısa Süreli Tahsisler

(Konser, Yemek, Tiyatro vb.  Etkinlikler  İçin)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kısa Süreli Kullanım Yönergesi:

a) Dilekçe  (etkinliğin düzenleneceği yer, tarihin açıkça belirtildiği)

b) Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu

c) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile sözleşme yapılması

1 Ay

Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra

35

Define Kazısı İzin İşleri

Define Arama Yönetmeliği ((27/01/1984 tarih ve 18294 sayılı Resmi Gazete):

1-Define aranacak yerin 1/500 ölçekli harita ve krokisi

2-Ada, parsel, çap numarasını belirten çap planı

3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları

4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakatname,

 tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname

5 İş Günü

36

Müzeye Gelen Ziyaretçilere Verilen Hizmetler;

a)Müzenin Gezilmesi

b)Müzemizle İlgili Bilgi ve Belge Verilmesi

Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Trabzon Müzesi Pazartesi günleri kapalı,

diğer günler açıktır.

37

Koleksiyonculuk Belgesi Verme

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik(23/03/2010 tarih ve 27530 sayılı Resmi Gazete):

1--Dilekçe

2-Nüfus cüzdan örneği

3-İkametgah belgesi

4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak belge

5-Üç adet vesikalık fotoğraf

6-Koleksiyonunun bulundurulacağı yerin adresi

7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste

8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay

15 Gün

38

Müzelerde Film, Fotoğraf Çekme, Eserlerin Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması

 

Müzelerle , Müzelere  Bağlı  Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi, Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik (26/01/1984 tarih ve 18293 sayılı Resmi Gazete): 

Video filmi ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodiksiyon yapılması ve kopya çıkarılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir.

Fotoğraf çekimleri için Valilik Onayı gerekmektedir.

15 Gün

Müzenin açık olduğu günlerde mesai saatleri içinde

39

Vatandaşlar Tarafından Müzeye Getirilecek Eski Eserler Hakkında Yapılacak İşlemler

 

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik (20/04/2009 tarih ve 27206 sayılı Resmi Gazete):

Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içinde komisyon oluşturulup değer takdiri yapıldıktan sonra ödenek temini  için Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır

40

Müzelerde Bilimsel Araştırma Hizmeti

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik (Araştırma, kazı ve sondaj yapılan alanların korunması ve değerlendirilmesi Bakanlığa aittir.)  (10/08/1984 tarih ve 18485 sayılı Resmi Gazete):

 Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekimleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Çalışma tarihinin önceden bildirilmesi durumunda istenilen günde

41

-      Mevzi İmar planı

-      Taş-Kum Ocağı Açılma Talepleri

-      HES Projesi

-      Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

-      2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

-      2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

       Dilekçe ile  Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi

15 gün

İstenilen konuda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için müracaatçının gerekli şartları oluşturması durumunda

42

Müze Kartı Talebi

15/04/2009 tarih ve 157 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönergesinin 5. Maddesi:

Müze ve Ören Yerlerinden;

1-Nüfus cüzdanı / pasaport / sürücü ehliyeti  

5 Dakika

43

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 23. Maddeleri

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu:

Madde   6 :Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları

Madde 23 :Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları

1 ay

44

Ödünç Kitap Verme İşlemi İçin Üye Olunması

1)   Yetişkinler için:

a)   Nüfus cüzdanı  ile birlikte üye formu doldurulması

2)   Çocuklar için:

a)   Nüfus cüzdanı  ile birlikte üye formu doldurulması

b)  Velisi sayılabilecek birinin (anne, baba, ağabey, abla vb.) üye kayıt formunu imzalaması

Müracaat durumunda

10  dak.

45

Ödünç Kitap Verme İşlemi

Her üyeye 15 gün süreli 3 (üç) kitap ödünç verilebilir.

5  dakika

46

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde Bulunan Yazma Eserlerden Yararlanma

a)   Hangi eserden, ne amaçla yararlanmak istediğine dair dilekçe

b)  Nüfus cüzdanı  fotokopisi

c)   “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük” uyarınca ödenmesi gereken ücretin banka dekontu.

1 saat

47

İnternet Hizmeti

-Kütüphane Üye Kartı

3 dakika

             Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tesbiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. Ayrıca, bu başvuruların dışında Bakanlığımız Merkez teşkilatını ilgilendiren konularla ilgili müracaatlar zamanında Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletilecektir. 

İlk Müracat Yeri : İL KÜLTÜR VE TURİZM  MÜDÜRLÜĞÜ                               
 İkinci Müracat Yeri                 :KİLİS VALİLİĞİ            

İsim                              :Hüseyin KARA                                                       İsim                              :Osman UĞURLU

Unvan                          :İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜR V.                               Unvan                          : Vali Yardımcısı                 

Adres                           :İL KÜLTÜR VE  TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ                       Adres                            Kilis Valiliği     

Tel                                :03488140253                                                                        Tel                                :03488138706

Faks                             :03488134909                                                                    Faks                            :03488136608

E-Posta                       :iktm79@kultur.gov.tr                                                              E-Posta                      : www.kilis.gov.tr